Dathoc.NET VinXray Abnormalities Detection

Phát hiện dấu hiệu bất thường từ phim chiếu Xquang
Xử lý theo mô phỏng bài toán của VinGroup: link
By: KoolJ


Không có dữ liệu.

Phát hiện dấu hiệu của bệnh:
(Các thông tin bạn xem dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, chẩn đoán phim XQuang trên mô hình máy học được nêu chi tiết ở link này).