Kiến thức chuyên ngành

Tập hợp các kiến thức chuyên ngành của các nghề, từ sách, Nhà truờng dạy.

Học viên tham khảo để đối chiếu với nội dung kiến thức đuợc dạy trong môn học.


Skillz

Created: Monday, 6 January 2020, 8:29 PM by Admin Dathoc
Diff Version User Modified
44 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 5:56 PM
27 May 2020
43 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 11:24 AM
8 May 2020
42 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 11:23 AM
8 May 2020
41 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 11:22 AM
8 May 2020
40 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 11:22 AM
8 May 2020
39 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 11:21 AM
8 May 2020
38 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 11:21 AM
8 May 2020
37 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 11:21 AM
8 May 2020
36 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 11:17 AM
8 May 2020
35 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 11:17 AM
8 May 2020