Kiến thức chuyên ngành

Tập hợp các kiến thức chuyên ngành của các nghề, từ sách, Nhà truờng dạy.

Học viên tham khảo để đối chiếu với nội dung kiến thức đuợc dạy trong môn học.


Skillz

Created: Monday, 6 January 2020, 8:29 PM by Admin Dathoc
Version User Modified
1 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 8:29 PM
6 January 2020