Kiến thức chuyên ngành

Tập hợp các kiến thức chuyên ngành của các NGHỀ, từ sách, nhà truờng dạy.

Học viên tham khảo NGHỀ để đối chiếu KỸ NĂNG với nội dung kiến thức đuợc dạy trong môn học:

 1. NGHỀ Xây dựng nền tảng chuỗi khối - Blockchain network
 2. NGHỀ Xây dựng ứng dụng chuỗi khối - Blockchain application
 3. NGHỀ Khai phá dữ liệu - Data mining
 4. NGHỀ Phân tích dữ liệu-  Data analysis
 5. NGHỀ Thu thập dữ liệu- Data crawling
 6. NGHỀ Xây dựng ứng dụng Máy học, học sâu - Machine learning, deeplearning
 7. NGHỀ Xây dựng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo - AI
 8. NGHỀ Xây dựng ứng dụng dữ liệu lớn - Bigdata application
 9. NGHỀ Kiểm tra phần mềm công nghệ thông tin - Software testing

Đối chiếu KỸ NĂNG từ Sách & Tài liệu:

 1. Sách về Data analysis, Data engineering: dathoc.net/bookda
 2. Sách về Data visualization engineering: dathoc.net/bookvis
 3. Sách về Machine learning engineering: dathoc.net/bookml
 4. Sách về Bigdata engineering: dathoc.net/bookbig
 5. Sách về Blockchain engineering: dathoc.net/bookbc
 6. Sách về Software testing: dathoc.net/booktest
 7. 390 Springer books all enterprise sectors and subjects: dathoc.net/spr

Đối chiếu KỸ NĂNG từ các Đại học quốc tế và Việt Nam:

 1. Harvard Uni
 2. Stanford Uni
 3. Dunia India Uni
 4. Vin Uni
 5. Bach Khoa Uni

Demo: dathoc.net/demo

Skillz

Created: Monday, 6 January 2020, 8:29 PM by Admin Dathoc
Diff Version User Modified
111 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 9:14 PM
2 February 2022
110 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 9:13 PM
2 February 2022
109 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 9:11 PM
2 February 2022
108 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 1:05 PM
22 August 2021
107 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 12:48 PM
22 August 2021
106 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 12:45 PM
22 August 2021
105 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 11:00 AM
22 August 2021
104 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 10:58 AM
22 August 2021
103 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 4:52 PM
19 August 2021
102 Picture of Admin DathocAdmin Dathoc 8:24 PM
18 August 2021