StartUp Projects

StartUp 002 - Xử lý nhận diện hình ảnh khách hàng qua camera

StartUp 002 - Xử lý nhận diện hình ảnh khách hàng qua camera

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0


Xử lý nhận diện hình ảnh khách hàng qua camera, phân loại khách hàng.

Ngày start: Jan 1, 2020

Ngày kinh doanh thử nghiệm kết thúc: Jun 30, 2020


Vốn đưọc cấp: 10 000 000 VND.

Dự kiến sau 1 năm thu về:  20 000 000 VND.

Contact leader: 

koolj@live.com

098 330 8279