Bài viết chuyên sâu

For newbie in DADE

For newbie in DADE

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Đây,

Mời bạn newbie trong nghề, newbie trái nghề.... xem kiến thức gì bạn hổng bạn có thể bổ sung tại đây:

https://dathoc.net/skill


Mời bạn làm bài test sơ cua, trước khi định xin việc DA hay thử việc

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=51


Làm bài test xong bạn đọc một số hướng đi hiện doanh nghiệp Việt 2020 đang cần (ko phải bạn được học hay được dạy)

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=50


Hotjob nghề nghiệp về Phân tích dữ liệu 2020 tại Việt Nam

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=76


Học miễn phí qua video, qua youtube, Google từng chuyên môn

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=79


Bạn đang học chuyên ngành DA,DS,DE, và làm thế nào để tiếp thu ngành nghề khác để apply DA vào? Cần đọc qua 3 sách này:

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=81


Crawling data qua mạng, xem xét có vi phạm Luật pháp Nhà nước không?

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=77


Làm sao để build một bản đồ hành chính, gồm đường, tên phố, số nhà, quận huyện...

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=78


Khi nào bạn cần database, khi nào bạn cần data warehouse. Chúng ta dễ lẫn lộn.

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=82


Một số project AI Việt Nam hơi...buồn cười

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=59


Rồi bạn xem năng lực kèm sự chăm chỉ, tránh những sai lầm các bài dưới đây là ok hết:

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=53

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=56


Các khoá học miễn phí từ UDEMY, và bạn donate dathoc.net/donation, bên mình sẽ share:

course_complete_python_da.zip - 2.0 GB

course_deep_tensor2.zip - 2.0 GB

course_deep_tensorkeras.zip - 5.3 GB

course_fraudstock_tensor.zip - 1.1 GB

course_python_da_visual.zip - 2.0 GB

course_spark_bigdata.zip - 2.5 GB

course_deeplearningAZ.zip - 2.1 GB

course_machinelearing_basic.zip - 2.1 GB

course_hadoopAZ.zip - 3.6 GB


Gluk!


Để học dài hạn, mời fans qua: dathoc.net/cms ... học 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng

Để học ngắn hạn và thực hành LIVESTREAM: 1 thầy 7 trò 5 buổi, mời fans qua: dathoc.net/botreg

Nên....đứng vào nơi có data chảy qua!


Attachment bg.jpg