Bài viết chuyên sâu

Giải pháp kết hợp AI, Blockchain, Bigdata dự báo rủi ro tai nạn giao thông

Giải pháp kết hợp AI, Blockchain, Bigdata dự báo rủi ro tai nạn giao thông

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Mô tả tính năng sản phẩm:

• Logic tự động thu thập cảm biến của thiết bị (smartphone) người tham gia giao thông: location, accelerometer, gyroscope, barometer, proximity sensors

• Kiểm tra tại chỗ nếu có dấu hiệu xấu (quá tốc độ, đi lạng lách, vượt ẩu….). Nếu có dấu hiệu xấu, gửi lên blockchain network

• Gửi cảnh báo cho cơ quan, người tham gia xung quanh.

• Dữ liệu thu thập cảm biến được tạo lại model, trả về smartphone để làm cơ sở kiểm tra dấu hiệu tham gia giao thông bất thường.


Công nghệ sử dụng:

• IBM’s VPC, Compute, Function, Database, Hypeledger Fabric blockchain, PowerAI, IBM Analytics Engine, Db2, Watson. Kèm các cảm biến trên smartphone phổ thông.

• NodeJS + ReactJS.


Tương lai:

• Bổ sung các điều kiện khác gây tai nạn

• Bổ sung tăng tốc khả năng dự báo tính toán chuyển đổi


Tham khảo mã nguồn: https://github.com/koolj/asta