Demo projects

HERA: Khởi điểm cho công cụ crawling data

HERA: Khởi điểm cho công cụ crawling data

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Viết bằng Java, hệ thống gồm >3000 dòng code, để có thể với tới từng ngóc ngách của một trang web, hoặc một ứng dụng mobile... để có thể lấy được dữ liệu cần. Giao diện đơn giản đầu vào chỉ là... Excel, làm người dùng dễ dùng. Bước đầu gây tin tưởng cho khách hàng. Bạn có thể dùng thử tại đây!
This is the keyword driven automation framework which applies for Robotium & Selenium framework DFRS is short form of datadriven for Robotium & Selenium system test framework

Features * Keywords are designed to be familiar with non-coding testers for black-box system testing for Android phone applications * Keywords are developed based on Robotium (currently) & Selenium (next phase) system test framework * Easy to design test case (on MS Excel 2003 or via Exel of Google doc) * Effectively execute test by Maven on multiple Android smart phones * Effectively to verify, compare & validate result by object, properties, image.... * Short & precisely traceable Excel test report

By KoolJ Version 1.0 Copyright @ GNU license, 2011.