Demo projects

Hệ thống chatbot voice tiếng Việt.

Hệ thống chatbot voice tiếng Việt.

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

dathoc.net/botvoice

 

  • Biết tạo chatbot AI, với mọi ngôn ngữ, theo framework: intent, story, domain có sẵn
  • Tích hợp giọng nói Tiếng Việt vào chatbot
  • Triển khai chat bot vào Facebook, Slack, Website thương mại