Demo projects

Hệ thống cảnh báo phòng ngừa tai nạn giao thông

Hệ thống cảnh báo phòng ngừa tai nạn giao thông

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0
dathoc.net/asta

Mô tả tính năng sản phẩm:

• Logic tự động thu thập cảm biến của thiết bị (smartphone) người tham gia giao thông: location, accelerometer, gyroscope, barometer, proximity sensors
• Kiểm tra tại chỗ nếu có dấu hiệu xấu (quá tốc độ, đi lạng lách, vượt ẩu….). Nếu có dấu hiệu xấu, gửi lên blockchain network
• Gửi cảnh báo cho cơ quan, người tham gia xung quanh.
• Dữ liệu thu thập cảm biến được tạo lại model, trả về smartphone để làm cơ sở kiểm tra dấu hiệu tham gia giao thông bất thường.