Bài viết chuyên sâu

[Software Testing] Về Database Testing

[Software Testing] Về Database Testing

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

#koolj_softwaretesting

#chiase

#databasetesting


Xin chia sẻ một số trải nghiệm database testing. Bạn có thể áp dụng nó vào chính bài toán của bạn từ thiết kế, thực thi, báo cáo, phân tích xu thế lỗi. Bài viết dựa trên quan điểm và trải nghiệm cá nhân. Anh chị em có thể đưa thêm trải nghiệm của mình để các fans khác của group biết thêm. Thanks!


Thông thường khi nào KIỂU test này thực thi: sau khi database được thiết kế và chạy tốt với các bên: frontend, backend, 3rd parties...

Thông thường ai thường đảm nhiệm: tester có khả năng scripting sql query

Vậy nếu bạn chưa có khả năng scripting sql query: mình nghĩ đơn giản nhất, free nhất, không cần bạn setup gì cả: bạn học ngay tại w3school sql (hãy tìm trên google w3school sql)

.

.

👉Ví dụ một thiết kế mindmap gọi là OK cho database test:

- Xem ảnh đính kèm

- Và ở đây cho bạn tham khảo trọn bộ case và hướng đi, test những gì ở database: https://www.tutorialspoint.com/database_testing/database_testing_techniques.htm

- Vậy mình cần quan tâm những gì, theo cả chiều dọc và ngang:

+ Nếu bạn cần thứ tự luồng công việc: nó cũng giống như các KIỂU test khác: cần clean, rồi tạo data của bạn; tạo các case là các câu truy vấn như logic ứng dụng; rồi kết quả mong đợi là loạt bản ghi sau khi chạy câu query; sau đó report đánh giá

+ Nếu bạn cần kỹ thuật test nhắm vào KIỂU test gì: ngoài blackbox, whitebox; bạn cần quan tâm tới: database schema; stored procedures; trigger; setup/backup/restore progress; load+stress; integration với db khác, api khác; penetration protocol; queue pool requests


VD

Thiết câu truy vấn tìm cấu trúc bảng X.

Thiết kế câu truy vấn tìm khoá chính, khoá phụ và giá trị null, bảng X.

Thiết kế penetration test view data ra vào server database qua tool wireshark.

Thiết kế loadtest case CRUD với database qua tool Jmeter

Fans có thể xem các mẫu case tại dathoc.net/booktest, folder testprocess, folder template

.

.

👉Ví dụ một series testcase cho database test:

VD

Xác minh máy có cài dữ liệu, phần nhật ký và phần kết xuất

Xác minh xem có đủ không gian được phân bổ cho mỗi cơ sở dữ liệu hay không

Kiểm tra việc TÍNH TỒN TẠI, TÍNH ĐÚNG, và TÍNH TOÀN VẸN của giá trị ra vào database

Kiểm tra luồng dữ liệu, bắt đầu từ front-end. Sau đó là câu SQL tự viết.

Thực hiện lặp đi lặp lại các kịch bản thử nghiệm trong một khoảng thời gian cụ thể.

Xác minh các tệp nhật ký để kiểm tra lỗi tràn đầy data, lỗi hết bộ nhớ, hỏng dữ liệu, v.v.

Viết các truy vấn từ giao diện người dùng và đưa ra các tìm kiếm. Chọn một bản ghi hiện có, thay đổi giá trị trong một số trường và lưu bản ghi.

Kiểm tra việc một bảng được cập nhật và liên đới các bảng khác cũng được trigger cập nhật


.

👉Ví dụ series thực thi testcase cho database test:

Fans có thể xem từ phút này, xem họ viết câu sql và check tương tự như giao diện thế nào: 

https://youtu.be/FvDd5-UFaoo?list=PLIMhDiITmNrIqwyYdLRnm5vHBeIkOKPGn&t=192

- Vậy việc tạo thiết kế case là quan trọng

- Việc tạo câu sql cũng quan trọng: ở trên bạn tester check việc TÍNH TỒN TẠI, TÍNH ĐÚNG, và TÍNH TOÀN VẸN của giá trị ra vào database

.

.

👉 Ví dụ một slide trình bày phân tích theo cơ chế Xương cá, để tìm nguyên nhân và kết quả của tập lỗi tìm ra sau khi thực thi testing:

Fans có thể xem các mẫu case tại dathoc.net/booktest, folder testprocess, folder template, file bugtrend

- Vậy kết luận: việc bạn áp dụng kiểu quản trị nào với rủi ro là quan trọng

- Ở trên bạn sử dụng Xương cá để biết khi nào có tập lỗi gì, và tập đó nguyên nhân từ đâu trong một buổi họp. Như thế sẽ tốt hơn cho cả team.

.

.

Vậy với bạn bạn trải nghiệm database testing thế nào, share thêm nhé!


------------------------

Kiến thức cơ bản: dathoc.net/skill 

..và biểu mẫu phục vụ software testing: dathoc.net/booktest

Quy trình kiểm định phần mềm: dathoc.net/booktest, folder test_process

Về thiết kế TestCase: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=133

Log bug sao cho hiệu quả: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=138

Về kiểm định hiệu năng: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=132

Về SOA API testing: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=134

10 lưu ý quan trọng trong scripting automation testing: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=137

Lưu ý quan trọng trong UI, UX testing: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=131

Về game testing: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=83, phần kỹ sư test game

Về lập kế hoạch TestPlan: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=143

Về nghề BA: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=135

Về Data Analysis & Bigdata testing: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=141

Về Blockchain testing: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=136