Dathoc.NET projects demonstration


Các mẫu ứng dụng công nghệ thông tin về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ ứng dụng blockchain vào nghiệp vụ, gia công dữ liệu... thực hiện từ các năm 2011-2021 bởi: KoolJ

Select subject or specific application to try:

..or select specific application to try: