Thu thập dữ liệu

Lưu trữ xử lý phân tích luồng

Phân loại, tìm ý nghĩa trong dữ liệu