Nền tảng CNTT cơ bản

  • Hướng đối tuợng
  • Cơ sở dữ liệu
  • Lập trình cơ bản web HTML, CSS, Java script 
  • Lập trình cơ bản server NodeJS, PHP, Go
  • Lập trình cơ bản Python, Spark, Scala
  • Kiểm định phần mềm