Kỹ thuật cho kiểm định viên.

Nghề kiểm định phần mềm.