Công nghệ thông tin, gồm:

  • Gia công phần mềm
  • Dữ liệu lớn
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Ứng dụng chuỗi khối